timings: 9AM-12.30PM, 6.30PM-8.30PM
Religious Services
 • Archana
 • Naamakarana
 • Abhishekam
 • Sarmundan
 • Vaahana Pooja
 • Shanti Havan
 • Satynarayana Katha
 • Navagraha Pooja
 • Annaprasana
 • Punyaha Vachana
 • Weddings
 • All Havans
 • Gruhapravesham
 • Namaskarana